Brief aan de Gemeenteraadsleden Oost-Gelre en Berkelland

Aan de raadsleden van de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre,

Als Stichting Windkracht K komen wij op voor inwoners van de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre die zich zorgen maken over de mogelijke komst naar onze gemeenten van de grootste windturbines van Nederland. Op basis van contacten met ambtenaren en politieke partijen is onze indruk dat de informatie richting de raadsleden over dit onderwerp eenzijdig is geweest. Hierbij wordt steevast het narratief gevolgd dat meer windenergie op land noodzakelijk is en dat iedere gemeente binnen zijn gemeentegrenzen windturbines moet plaatsen.

Gezien de grote impact van dit soort windturbines op de leefomgeving en het welzijn van mens en dier, vinden wij het hoogstnoodzakelijk dat ook de andere kant van de medaille wordt belicht. Met het oog op het belang van een evenwichtige en zorgvuldige oordeelsvorming over dit onderwerp wil Windkracht K bijdragen aan een bredere kijk op dit thema.

Factsheets
De komende maanden zullen wij u en alle overige raadsleden regelmatig een bondige factsheet sturen. Hierin vindt u door ons verzamelde, relevante informatie over een bepaald aspect in relatie tot windenergie dat wij bij u onder de aandacht willen brengen. Het gaat om de volgende aspecten:

1. Is meer wind op land echt noodzakelijk om de landelijke doelen te halen?
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat dit niet noodzakelijk is.

2. Wat als de lokale doelen in Berkelland ook zonder windenergie te realiseren zijn? Uit het verslag ‘Energietransitie in gemeente Berkelland’ van het Berkellandse Dialoogplatform Energietransitie (DET) van 10 november 2022 blijkt dat dit mogelijk is.

3. In hoeverre is een gemeente vrij om af te wijken van de RES? Opgaven en ambities uit de RES zijn niet wettelijk bindend.

4. Hoe verhoudt zich de voorzorgplicht tot lange-termijn doelen? De EU-Richtlijn 2001/42/EG bepaalt dat garanties voor de gezondheid van burgers vooraf met wetenschappelijke zekerheid moeten worden vastgesteld.

5. Zijn de gezondheidsrisico’s van de beoogde windturbines voldoende bekend en beheersbaar?
Er komt steeds meer informatie naar buiten over schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

6. Welke garanties hebben omwonenden als het gaat om overlast? In de praktijk blijkt dat handhaving niet mogelijk is en het is ook al duidelijk dat de nieuwe normen hierin geen verbetering gaan brengen.

7. Hoe hard is de afspraak dat een deel van de baten terugvloeit naar de lokale gemeenschap?
In de praktijk blijkt dat exploitanten niet gehouden kunnen worden aan dergelijke bepalingen.

8. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verwijderen van de windturbines?
Een windturbine van 4 MW betekent 900.000 kg staal en 2,5 miljoen kg beton. Na twintig of dertig jaar draaien gemeenten vaak zelf op voor de kosten van het opruimen.

9. Hoe zit het met (beschermde) weidevogels in zoekgebied K?
De Rijksoverheid bepaalt dat windturbines niet mogen worden geplaatst in of bij een weidevogelgebied.

10. Is het verstandig om door te gaan met de plannen voor extreem hoge windturbines in een (potentieel) laagvlieggebied?
Het ministerie van Defensie heeft in december 2023 aangekondigd dat ons deel van de Achterhoek op de kaart staat voor nieuwe laagvliegroutes.

Legitieme bronnen
De informatie die we u zullen sturen, komt telkens uit legitieme en controleerbare bronnen. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie tot zich wilt nemen. Wellicht leidt het bij u tot vragen (zoals ook bij OLW in Oost Gelre) of nieuwe inzichten die u laat meewegen bij de besluitvorming rondom dit zwaarwegende onderwerp.
Voor de goede orde, als Windkracht K zijn we niet tegen windenergie of tegen een meer duurzame energievoorziening. Wij zijn echter van mening dat met de huidige plannen de zwaarste lasten op een klein deel van de gemeenschap afgewenteld dreigen te worden. Gezien de voorhanden zijnde alternatieven zouden gemeenteraden er in de eerste plaats voor moeten waken dat kunstmatig opgeschroefde ambities en commerciële belangen van de windindustrie niet ten koste gaan van het welzijn van mensen, het landschap en de natuur.
Wilt u meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van deze en andere activiteiten van Windkracht K, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Het bestuur van Stichting Windkracht K

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.